این نرم افزار توسط تیم IT شرکت معالج پشتیبانی می شود

بخش IT شرکت معالج بصورت گسترده در زمینه تولید نرم افزار های کاربردی فعالیت می کند و تاکنون موفق به تولید نرم افزار های با بازده مناسب شده است که در مراکز مختلفی نیاز های ارتباطی و کاری مجموعه پرسنل این مراکز را به خوبی برطرف کرده است.
۰۹۱۰۸۴۱۱۹۹۴